• 1. โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนประเภทใด?

 • โรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพหลักสูตรเลขานุการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

 • 2. หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนพระกุมารเยซูเป็นอย่างไร?

 • ทางโรงเรียนได้ออกแบบหลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ วิชาที่ทางโรงเรียนสอนเกี่ยวข้องกับสาขาธุรกิจ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม 6) เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

 • 3. ฉันสามารถเดินทางไปโรงเรียนพระกุมารเยซูโดยรถไฟฟ้าได้หรือไม่?

 • นักเรียนสามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยรถไฟฟ้า (สถานีปุณณวิถี ทางออกที่ 1)

 • 4. โรงเรียนเปิดทำการในเวลาใด?

 • การเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 7:35 – 14:45 ห้องธุรการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 7:30 – 16:30 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • 5. โรงเรียนเปิดสอนวิชาใดบ้าง?

 • ท่านสามารถดูรายละเอียดวิชาที่เปิดสอนทั้งสามปีได้จากเว็บไซต์ ทุกวิชาที่สอนจะเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น วิชาภาษาไทย

 • 6. ฉันจะได้วุฒิการศึกษาใดหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา?

 • เมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

 • 7. ฉันต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยากี่ปี?

 • นักเรียนต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีในการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิยา และเข้ารับการฝึกงานอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนระหว่างศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3

 • 8. หลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา ฉันมีทางเลือกใดบ้าง?

 • นักเรียนสามารถสมัครงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา หรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศ

 • 9. หากฉันต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฉันจะสามารถรับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายได้อย่างไร?

 • ทางโรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนรวมหลักสูตรกับโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม 6) ฉะนั้นเมื่อนักเรียนจบหลักสูตร 3 ปี จาก CHIJ นักเรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร 2 ใบควบคู่กัน คือใบประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนหลักสูตรเลขานุการ(ภาษาอังกฤษ) และใบประกาศนียบัตรหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม 6) สายศิลป์-ธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษจากโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพฯ

 • 10. ฉันสามารถสมัครเรียนได้อย่างไร?

 • ผู้สมัครสามารถไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนและกดปุ่ม “การสมัคร” เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือซื้อใบสมัครได้จากโรงเรียนโดยตรง

 • 11. ฉันสามารถสอบเข้าได้เมื่อไหร่?

 • โรงเรียนพระกุมารเยซูได้แบ่งการสอบออกเป็น 2 รอบ รอบที่หนึ่งในเดือนธันวาคม และรอบที่สองในเดือนกุมภาพันธ์ โปรดเช็คปฏิทินบนเว็บไซต์โรงเรียนสำหรับวันที่จัดสอบ หรือติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 • 12. ฉันสามารถสมัครเรียนหลังวันประกาศผลสอบได้หรือไม่?

 • ผู้สมัครสามารถสมัครเรียนได้โดยติดต่อโรงเรียนโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบรอบพิเศษ

 • 13. ฉันควรเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้าอย่างไร?

 • เราจะทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยแบ่งออกเป็น ทักษะการฟัง การอ่านไวยกรณ์ และการเขียน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (โจทย์ภาษาอังกฤษอย่างง่าย ) ด้วย

 • 14. ฉันต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่?

 • กรุณาติดต่อโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลค่ะ

 • 15. โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนหรือไม่?

 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาสามารถจัดหาหอพักสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลหรือมาจากต่างจังหวัดได้

 • 16. มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนหรือไม่?

 • มีอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดใกล้โรงเรียนจำนวนมาก

 • 17. โรงเรียนมีทุนการศึกษาหรือไม่?

 • โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยามีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนของเรา

 • 18. ฉันสามารถเรียนพิเศษที่โรงเรียนได้หรือไม่?

 • ถ้านักเรียนต้องการ โรงเรียนพระกุมารเยซูมีการจัดคลาสเรียนพิเศษสำหรับวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน