ข้อกำหนดการรับสมัคร :

นักเรียนจะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือเทียบเท่า (มัธยมศึกษาปีที่ 3)


ระยะเวลารับสมัคร :

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ติดต่อ:
โทร: (02) 311-1546, (02) 741-8550


การสอบเข้า

ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในสาขาต่อไปนี้:

  • การฟัง
  • การอ่านวิเคราะห์
  • คำศัพท์
  • การเขียน
  • ไวยากรณ์พื้นฐาน
  • คณิตศาสตร์อย่างง่าย

การสอบสัมภาษณ์

ทางโรงเรียนจะติดต่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน

Download Application Form

APPLICATION FOR THE ENTRANCE EXAMINATION

Please fill in (*) required fields
Change Photo (Size 90 x 120 pixels)
recaptcha image